Aldous Haksli

Medicina je toliko napredovala da, praktično, ni jedan čovek nije zdrav.