Homeopatija

Homeopatija

Homeopatija je način lečenja zasnovan na holističkom pristupu i deo je integrativne medicine. Holizam je princip po kome se pojedinac posmatra kao celina fizičkih, emocionalnih, mentalnih i duhovnih osobina, koja je u sadejstvu i ravnoteži sa prirodom. Homeopatski (holistički) pristup, simptome posmatra kao putokaz na osnovu kojih se utvrđuje suština poremećaja, odnosno bolesti. Homeopatijom se leči obolela osoba, a ne bolest kao takva.